Pho Viet

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của Free Times Pho Tai at Pho Viet By Jonathan Sharpe http://www.free-times.com/restaurants/pho-tai-at-pho-viet-111214 Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế,…