6-1-Pho

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của ColumbusUnderground.com 6-1-Pho to Bring Vietnamese Flavor to Clintonville By Rebecca Wagner http://www.columbusunderground.com/6-1-pho-to-bring-vietnamese-flavor-to-clintonville-rw1 Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay…