Pho Bowl

Theo nguồn tin trên trang của The Dallas Observer Pho Bowl Brings Vietnamese Fusion to Deep Ellum BY JEREMY HALLOCK http://www.dallasobserver.com/restaurants/pho-bowl-brings-vietnamese-fusion-to-deep-ellum-8203039 Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng…