Pho 88

ADDRESS: VIETNAMESE RESTAURANT, 232 W BROAD STREET, FALLS CHURCH, VA 22046 PHONE: (703) 533-8233 WEB: http://pho88va.com/ Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn…