Pho To Chau

Theo nguồn tin trên trang của Honolulu Magazine Theo nguồn tin trên trang của honolulumagazine.com Noodle Tuesday: Pho To-Chau BY LAVONNE LEONG http://www.honolulumagazine.com/Honolulu-Magazine/Biting-Commentary/January-2015/Noodle-Tuesday-Pho-To-Chau/#.VMUzDmTF9zM Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi…