Pho T&N

Theo tin The Kitsap Sun: Good pho with a great back story By Terri Gleich http://www.kitsapsun.com/entertainment/good-pho-with-a-great-back-story-3b901c53-0fd3-4b8f-e053-0100007fd5e2-392212881.html Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn…