Pho Tan Hoa

Theo tin grubstreet.com Writer Rachel Khong Is ‘Probably 50 Percent Pho’ By Sierra Tishgart http://www.grubstreet.com/2017/03/writer-rachel-khong-grub-street-diet.html Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt…

Pho Saigon

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang blog của The San Francisco Examiner Pho Saigon returns to South City shopping square By Trevor Felch http://www.sfexaminer.com/sanfrancisco/pho-saigon-returns-to-south-city-shopping-square/Content?oid=2913281 Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn,…