Al Pho

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của Santa Maria Sun Al Pho in Santa Maria gets you your Vietnamese fix By BRENNA SWANSTON http://www.santamariasun.com/eats/14514/al-pho-in-santa-maria-gets-you-your-vietnamese-fix/ Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi…