Phởmo

Theo tin broadsheet.com.au Phởmo BY https://www.broadsheet.com.au/sydney/restaurants/phmo Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo. SOURCE: Phởmo ADDRESS: 9 33 Barangaroo…