Pho 79

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của The Virginian-Pilot Pho Tai, Gau, Sach | Pho 79 By Patrick Evans-Hylton http://pilotonline.com/entertainment/restaurants/beach-eats/pho-tai-gau-sach-pho/article_3dda79ce-1518-5b91-87e0-50f5fdb79945.html Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng…