Pho Viet

Theo nguồn tin tiếng Anh của Times Record News: Vietnamese cuisine pho real at Pho Viet http://www.timesrecordnews.com/entertainment/lunch-bunch/vietnamese-cuisine-pho-real-at-pho-viet-392e5fec-ebdb-2480-e053-0100007f1478-389207741.html Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads. Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có…